Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Instrukcja lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


 Procedury
Procedury postępowania pracowników Szkoły Podstawowej w Michałowicach w sytuacjach zachowań problemowych uczniów i zagrożenia zdrowia.


I. Wulgarne słownictwo
Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma bezwzględny obowiązek zareagowania.
 1. Sam przeprowadza rozmowę z uczniem
 2. Wpisuje informację dla rodziców do dzienniczka i zeszytu uwag.
 3. Powiadamia wychowawcę klasy
Jeżeli świadkiem stosowania wulgarnego słownictwa jest pracownik obsługi, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, który wpisuje informację dla rodziców do dzienniczka i klasowego zeszytu uwag.
W przypadku powtarzających się zachowań wychowawca udziela upomnienia.

II. Wagary
W sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów:
 1. Natychmiast kontaktuje się z rodzicem.
 2. Jeżeli podejrzenia się potwierdziły, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą.
 3. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od rodziców).
 4. Zgłasza tę sprawę pedagogowi lub psychologowi, który przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, spisuje kontrakt lub podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego.
 5. 5. Jeżeli ww. działania są nieskuteczne, uczeń otrzymuje napomnienie dyrektora na forum klasy.
 6. Jeżeli uczeń nadal uporczywie wagaruje dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego
  i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.

III. Samowolne opuszczanie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub zorganizowanych wyjazdów szkolnych
 1. Pracownik szkoły, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił teren szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, a jeżeli ten jest nieobecny pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
 2. Ww. osoby niezwłocznie zawiadamiają rodziców i umawiają się na rozmowę.
 3. Z uczniem przeprowadzana jest rozmowa ostrzegawcza w obecności rodzica.
 4. Uczeń otrzymuje uwagę w zeszycie uwag.
 5. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od rodziców).
 6. Jeżeli podobna sytuacja powtórzy się uczeń otrzymuje upomnienie, a następnie naganę dyrektora.
 7. Jeżeli uczeń nadal uporczywie opuszcza szkołę w czasie lekcji dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.


IV. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej.
 1. Pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem i zgłasza ten fakt pedagogowi lub psychologowi, a jeżeli sytuacja tego wymaga dyrektorowi szkoły.
 3. Wychowawca natychmiast powiadamia rodziców sprawcy i poszkodowanego pisemnie lub telefonicznie i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagogicznej.
 4. Wychowawca wpisuje sprawcy uwagę w klasowym zeszycie uwag.
 5. Uczeń stosujący przemoc otrzymuje naganę wychowawcy, a w szczególnie drastycznej agresji lub powtarzających się aktach przemocy naganę dyrektora.
 6. W sytuacji powtarzających się aktów przemocy lub w szczególnie drastycznej agresji wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, który zgłasza te fakty na policji.

V. Używanie substancji szkodliwych dla zdrowia.
 1. 1. Pracownik szkoły , który był świadkiem lub dowiedział się o używaniu przez ucznia tytoniu, alkoholu lub narkotyków powiadamia niezwłocznie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego
  i dyrektora.
 2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem i wzywa rodzica.
 3. Uczeń i rodzic są powiadamiani o konsekwencjach takiego zachowania (zgodnie ze statutem szkoły).
 4. W razie potrzeby pedagog szkolny udostępnia rodzicom adresy placówek terapeutycznych.
 5. Za używanie substancji psychoaktywnych uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły.
 6. Jeżeli sytuacje używania szkodliwych substancji powtórzą się dyrektor zgłasza problem zagrożenia demoralizacją do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

VI. Podejrzenie, że uczeń w szkole jest w stanie odurzenia.
 1. Pracownik szkoły powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora.
 2. Uczeń jest odizolowany od reszty klasy (gabinet pedagoga, gabinet dyrektora, gabinet pielęgniarki)
 3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor wzywa rodzica i w razie potrzeby lekarza.
 4. Zobowiązuje rodziców do odebrania ucznia ze szkoły. W razie potrzeby pedagog szkolny udostępnia rodzicom adresy placówek terapeutycznych.
 5. W sytuacji gdy rodzic odmawia odebrania dziecka lub brak jest kontaktu z rodzicem dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
 6. W sytuacji gdy uczeń zaprzecza, że jest pod wpływem substancji odurzającej dyrektor szkoły ma prawo wezwać policję w celu sprawdzenia jego stanu trzeźwości.
 7. Uczeń, który w szkole przebywał w stanie odurzenia otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

VII. Podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka i kieszeni (nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukiwać ucznia).
 2. Nauczyciel informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły lub pedagoga/psychologa.
 3. Nauczyciel wzywa rodziców do natychmiastowego stawiennictwa.
 4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości plecaka
  i kieszeni dyrektor szkoły wzywa policję.
 5. W przypadku znalezienia substancji policja wszczyna postępowanie wyjaśniające wobec ucznia.
 6. Jeżeli uczeń dobrowolnie odda substancję nauczyciel zabezpiecza ją i przekazuje bezzwłocznie do policji, która wszczyna postępowanie wyjaśniające
 7. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

VIII. W przypadku, gdy pracownik szkoły znajdzie na jej terenie substancję przypominającą narkotyk powinien:
 1. Zabezpieczyć tę substancję
 2. Powiadomić o tym zdarzeniu dyrektora szkoły i przekazać substancję dyrektorowi szkoły, który wzywa policję.
 3. Po przyjeździe policji pracownik udziela informacji dotyczących szczegółów zdarzenia.

IX. W przypadku gdy uczeń na terenie szkoły popełni czyn karalny, pracownik szkoły:
 1. Informuje dyrektora szkoły
 2. Dyrektor szkoły wzywa policję i zawiadamia rodziców.
 3. Dyrektor szkoły zabezpiecza do czasu przyjazdu policji wszystkie przedmioty związane
  z dokonaniem przestępstwa.
 4. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
 5. Sprawca czynu karalnego oprócz sankcji prawnych otrzymuje naganę dyrektora szkoły.


X. W przypadku nieregulaminowego zachowania poza terenem szkoły tzn.:
 • zażywanie i handel narkotykami,
 • zażywanie alkoholu i palenie papierosów,
 • agresywne zachowania wobec innych osób oraz kradzieże i wulgaryzmy:
 1. Informujemy rodziców i wzywamy do szkoły na rozmowę ucznia i rodzica.
 2. W zależności od wielokrotności czynu i stopnia ciężkości, uczeń otrzymuje naganę wychowawcy lub upomnienie dyrektora, bądź naganę dyrektora. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem.


XI. W przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego: Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego
 1. Należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje o:
  • powiadomieniu policji – 997, 723-41-70
  • przerwaniu lekcji
  • przeprowadzeniu ewakuacji uczniów
  • zabezpieczeniu dokumentów
 3. Uczniom i pracownikom szkoły nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, które budzą podejrzenie.
 4. Należy zachować spokój nie dopuścić do paniki
 5. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły.
XII. W przypadku wybuchu pożaru lub podłożenia ognia:
 1. Należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną 998.
 2. Należy zawiadomić dyrekcję szkoły.
 3. Przeprowadza się natychmiastową ewakuację.
 4. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją ewakuacji kieruje dyrektor szkoły.
Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego
 1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły lub osoba kierująca akcją.
 2. Dyrektor szkoły zabezpiecza dokumenty szkolne.
 3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą plecaki i rzeczy osobiste.
 4. Drzwi sal zostają otwarte
 5. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych.
 6. W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych, zapewniają właściwą organizację ruchu, nie dopuszczają do wybuchu paniki.
 7. Miejscem zbiórki uczniów jest boisko szkolne.
Gdzie szukać pomocy

Policja - 997, 723-41-70
Ośrodek interwencji kryzysowej – 753-45-56
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 758-68-29
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 758-27-93
Sąd Rodzinny i Nieletnich – 758-60-43
Młodzieżowy Telefon Zaufania - 9288

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

ESA
Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
8640507 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: