Stypendia szkolne
Dodane przez admin dnia 31.08.2020 09:51
Pedagog szkolny informuje, że uczniom klas I-VIII naszej szkoły zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium w br. nie może być większe niż 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny można składać w Urzędzie Gminy, Centrum Usług Wspólnych (Reguły ul. Aleja Powstańców 1, pok. 120) lub w szkole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020r.
Rozszerzona zawartość newsa
Pedagog szkolny informuje, że uczniom klas I-VIII naszej szkoły zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium w br. nie może być większe niż 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny można składać w Urzędzie Gminy, Centrum Usług Wspólnych (Reguły ul. Aleja Powstańców 1, pok. 120) lub w szkole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
  3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
  4. dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasadzonych alimentów),
  5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy lub rozliczenie roczne Pit za poprzedni rok kalendarzowy.
  6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara),
  7. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego