Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Projekt Unijny
Aktualności
Projekt Unijny


W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe w gminie Michałowice przystąpiły do projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” .

Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania. Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych - aby mogli swoje zainteresowania i talenty rozwijać oraz dla uczniów mających trudności w opanowywaniu umiejętności - aby łatwiej mogli je pokonać.
W ramach projektu szkoły otrzymały także wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, co znacznie podniesie atrakcyjność zajęć i wzbogaci bazę placówek. W szkole w Michałowicach na ten cel przeznaczono ok. 30000 tyś. złotych.
W ramach projektu sfinansowane zostały w szkołach zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przedstawiamy Państwu jak realizowany był projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Wykaz zajęć:
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - nauki matematyczno – przyrodnicze
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - plastycznie
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych - teatralnie
Informacje o prowadzonych zajęciach

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 150 godz.
Prowadzący: Anna Kaczorowska

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • usprawnienie aparatu artykulacyjnego,
 • usunięcie wadliwej artykulacji głosek,
 • wypracowanie nawyku prawidłowego żucia, połykania i oddychania,
 • prawidłowa realizacja głosek w mowie spontanicznej,
 • wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
 • usprawnianie techniki czytania i pisania.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godz.
Prowadzący: Jolanta Matysiak

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia,
 • wprowadzenie i utrwalenie reguł matematycznych,
 • kształcenie pamięci i koncentracji uwagi,
 • umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • zminimalizowanie trudności w nauce matematyki.
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także związanych z ryzykiem dysleksji – 120 godz.
Prowadzące: Anna Matejuk, Małgorzata Jaworska

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
 • usprawnianie i korygowanie opóźnień i zaburzeń rozwojowych funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • kształtowanie szczęśliwego, aktywnego dziecka chcącego osiągnąć dobre wyniki w nauce.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 180 godz.
Prowadzący: Jolanta Kołpaczyńska - Koza

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • zachęcanie do sportowego stylu życia,
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
 • utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • wzmacnianie osłabionych partii mięśniowych,
 • rozciąganie mięśni przykurczonych,
 • utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania.
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 90 godz.
Prowadzący: Joanna Łukasik

Cele programy realizowanego podczas zajęć:
 • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
 • stworzenia możliwości odreagowania napięć i wyzwalania emocji,
 • rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
 • poznawanie swoich mocnych stron,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie ról męskich i kobiecych (równość międzypłciowa).
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski – 90 godz.
Prowadzący: Agnieszka Grajewska

Celem programu realizowanego podczas zajęć:
 • rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej,
 • poszerzanie wiedzy uczniów,
 • uaktywnianiu potencjału intelektualnego i twórczego dzieci.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – nauki matematyczno – przyrodnicze – 90 godz.
Prowadzący: Aleksandra Grabowska

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • zaciekawienie światem przyrody poprzez obserwacje, pomiary i doświadczenia,
 • kształtowanie umiejętności stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja,
 • wykorzystywanie wiedzy przyrodniczo-matematycznej w praktyce.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie – 90 godz.
Prowadzące: Alina Pachura, Małgorzata Skrzędziejewska- Cendrowska

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia,
 • pobudzanie aktywności i kreatywności dziecka,
 • poznanie różnych technik plastycznych.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie – 90 godz.
Prowadzący: Małgorzata Jaworska

Cele programu realizowanego podczas zajęć:
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci,
 • rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem,
 • umiejętność wykonywania kukiełek, strojów dekoracyjnych oraz rekwizytów do przygotowywanych przedstawień,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
 • umiejętność wyrażania stanów emocjonalnych za pomocą gestów, mimiki oraz odczytywanie ich.
Wielu uczniów klas I - III uczestniczyło w kilku typach zajęć, w trakcie których m.in. przygotowywano przedstawienia teatralne, ćwiczono przed konkursem piosenki anglojęzycznej. Dzieci w ramach zajęć unijnych brały także udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, wykonywały okolicznościowe gazetki oraz doskonaliły wiele umiejętności.

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7489781 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: