Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne koło
 wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Informacja dla Rodziców na Zebranie w dniu 18.11.2009r.
Aktualności
Informacja dla Rodziców na Zebranie w dniu 18.11.2009r.


Rada Rodziców dokonała analizy sprawozdań dochodów i wydatków Funduszu Rady Rodziców za okres 2005-2009. Przeprowadzone badanie wykazało bardzo dużą nierównomierność pozyskiwania środków w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym oraz w ramach tej samej klasy w kolejnych latach. Mamy klasy realizujące 100% wpłat składek, ale także takie w kwotach wykonanie nieznacznie przekraczało 10%.

W związku z powyższym Rada Rodziców przyjęła zmianę zasad rozdziału środków, tak by w większym stopniu premiować aktywność w zakresie pozyskiwania funduszy – wpłacane składki w większym stopniu będą wracać do klas. Istotą nowego systemu podziału środków jest przekazanie wyższych kwot wpływających na Fundusz Rady Rodziców bezpośrednio do klas, z pozostawieniem rodzicom decyzji o sposobie ich wykorzystania dla swoich dzieci. W dyspozycji Rady Rodziców pozostanie finansowanie przedsięwzięć ogólnoszkolnych, kierowanych do wszystkich uczniów lub wybranych roczników.
Na podstawie przygotowanego planu finansowego przyjęto następujące zasady rozdziału środków na rok szkolny 2009/2010 – 60% wpłaconych przed daną klas środków – wraca do Funduszu Klasowego w ramach Funduszu Rady Rodziców – za który odpowiadają Rodzice danej klasy; 40% pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców. Środki wpłacane przez Skarbników Klas do p. Katarzyny Nowocień, po zaksięgowaniu, w 60% będą zwracane wpłacającym. W ten sam sposób będą rozliczane wpłaty dokonane przelewem bankowym. Kwota będąca w dyspozycji Rady Rodziców jest kwotą stałą (corocznie przyjmowany będzie plan finansowy na dany rok szkolny), tak więc każda złotówka wpłacona ponad przyjęty plan będzie dodatkowo powracała do klas, co zwiększy udział procentowy funduszy klasowych w stosunku do środków będących w dyspozycji Rady Rodziców. Do wyliczeń kwot dla bieżącego roku szkolnego przyjęto średnie wartości wpłat z ostatnich 4 lat.

Zasady rozdysponowania środków w roku szkolnym 2009/2010.

Podstawowym założeniem nowego systemu jest decentralizacja decyzji w zakresie kierunków wydatkowania środków oraz zwiększenie powiązań pomiędzy źródłem pozyskiwania środków, a kierunkiem ich wydatkowania. Składki kierowane do Funduszu Rady Rodziców będą dzielone – cześć z nich pozostanie w dyspozycji Rady Rodziców, druga cześć (większa) będzie kierowana bezpośrednio do klas, proporcjonalnie do wartości dokonanych przez rodziców wpłat. Trójki klasowe, po przeprowadzeniu konsultacji podczas zebrań klasowych, przedstawią Radzie Rodziców własne plany wydatkowania środków. Tym samym w ramach Rady Rodziców powstanie fundusz każdej klasy zarządzany bezpośrednio przez rodziców tej klasy. Z tych środków finansowane będą np.: udział w konkursach, paczki, klasowe, nagrody dla wyróżniających się uczniów, imprezy okolicznościowe. Zadaniem Rady Rodziców pozostanie finansowanie wydatków ogólnoszkolnych, a także dysponowanie „pakietem socjalnym” – z którego opłacać można np. paczki dla dzieci z biedniejszych rodzin.
Proponowane zmiany powinny prowadzić do zwiększenia zależności wpłaty – wydatki. Jeżeli nastąpi poprawa ściągalności środków, da to możliwość zwiększenia zakresu realizowanych zadań lub obniżkę wysokości rocznej stawki na fundusz Rady Rodziców..
Bazując na dotychczasowej strukturze wydatków ustala się następujące zasady podziału finansowania zadań pomiędzy Fundusz Rady Rodziców i Fundusze Klas :
 1. Paczki świąteczne dla dzieci – zadanie realizowane i finansowane bezpośrednio przez klasy;
 2. Nagrody książkowe i inne (głownie dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku) - zadanie realizowane i finansowane bezpośrednio przez klasy;
 3. Konkursy, testy , sprawdziany, koła zainteresowań :
  • konkursy przedmiotowe np Alfik , Kangur - zadanie realizowane i finansowane bezpośrednio przez klasy;
  • konkursy ogólnoszkolne (np. konkurs plastyczny, recytatorski, wokalny) – finansowanie nagród przez Radę Rodziców;
  • konkurs Klasa na medal – nagroda dla najlepszej klasy fundowana przez Radę Rodziców;
 4. Koncerty, lekcje, spotkania autorskie – zadanie realizowane i finansowane w całości przez Radę Rodziców;
 5. Wydatki okolicznościowe ogólnoszkolne – (święta, imprezy, bal karnawałowy, dyskoteki, Dzień Dziecka , Dzień Nauczyciela) – zadanie finansowane i realizowane przez Radę Rodziców:
 6. Pozostałe koszty np. administracyjne i bankowe – finansowanie ze środków Rady Rodziców
 7. Rezerwa – środki w dyspozycji Rady Rodziców – na rok 2009/2010 – przyjmuje się kwotę 2000 zł.
 8. Pozostałe środki finansowe w ramach Funduszu Klas – wydatkowane zgodnie z decyzją poszczególnych klas
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Jacek Sierak

BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6405601 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: