Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Michałowicach
Aktualności
Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Michałowicach


Nasza szkoła realizuje bardzo szeroki program oddziaływań profilaktycznych z uwzględnieniem potrzeb charakterystycznych dla danego wieku ucznia. Wszystkie realizowane programy oraz przedsięwzięcia zgodne są ze szkolnym programem profilaktyki, który opracowywany jest na każdy rok szkolny oddzielnie dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Oto prezentacja tej działalności.
 1. Elementy Treningu Zastępowania Agresji
  Zajęcia oparte są na teorii A. Goldsteina, który zakładał wyuczalność umiejętności eliminowania zachowań niepożądanych społecznie przejawiających się przemocą i agresją. Program ma na celu dostarczenie wiedzy i ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne oraz radzenie sobie
  z własnymi emocjami, aby kształtować prawidłowe reakcje dzieci i niwelować postawy agresywne.
 2. Program Profilaktyczny „Debata”
  Głównym celem programu jest zmiana pozytywnych oczekiwań dzieci i młodzieży związanych
  z piciem alkoholu i używaniem narkotyków, a także zmiana błędnych przekonań dotyczących odurzania się. Program przeznaczony jest dla klas VI. W czasie spotkania uczniowie uczestniczą w intensywnej dyskusji, w której prowadzony jest bilans korzyści i strat związanych
  z używaniem substancji psychoaktywnych. Cennym aspektem zajęć jest poruszanie wpływu mediów i reklamy na podejmowanie decyzji przez młodych ludzi.
 3. Program Interwencyjny „Odczuwaj, Ufaj, Mów”
  Zajęcia mają na celu wzmocnienie dzieci, poprzez udzielenie im wsparcia psychicznego, budowanie pozytywnego stosunku do siebie oraz postawę otwartości wobec innych. Wykształcają i rozwijają podstawowe umiejętności społeczne użyteczne w kontaktach z innymi ludźmi np. komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, adekwatne postrzeganie własnej osoby. Przeprowadzany w klasach V.
 4. Program Wychowawczo- Profilaktyczny „Trzy Koła”
  Ma na celu rozwijanie pozytywnych więzi między uczniami oraz między nauczycielami
  i uczniami. Pomaga w kształtowaniu u dzieci postaw prospołecznych i prozdrowotnych. Realizowany jest głownie przez nauczycieli klas młodszych oraz w świetlicy szkolnej.
 5. Program Profilaktyczny „Cukierki”
  Wychowawcy nauczania zintegrowanego przeprowadzają w swoich klasach zajęcia oparte na bajce pt. „Cukierki” której podstawowym zadaniem jest przybliżenie dzieciom informacji dotyczących środków uzależniających oraz zagrożeń wynikających z ich stosowania. Głównymi założeniami programu jest kształtowanie postaw dystansu wobec nieznajomych osób, wzmacnianie postaw szacunku do rodziców i zaufania do pracowników szkoły.
 6. Program Profilaktyczny „Magiczne Kryształy”
  Program oparty na bajce o tum samym tytule prowadzony jest przez wychowawców w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Dzieci zapoznają się ze szkodliwym wpływem na zdrowie mediów, gier komputerowych i internetu. Zajęcia rozwijają samodzielne i twórcze myślenie, uczą współpracy w grupie i eliminują zachowania agresywne.
 7. Program Wychowawczo-Profilaktyczny „Spójrz Inaczej”
  Zajęcia realizują wychowawcy Zespołu Szkół w ramach godzin wychowawczych. Prowadzą je według założeń planów wychowawczych klas przez nauczycieli, którzy odbyli 70-godzinne szkolenie uprawniające do realizacji tych zajęć. „Spójrz inaczej” jest programem szeroko obejmującym pięć oddzielnych tematycznie działów takich, jak: przeżywanie własnych uczuć
  i emocji, budowanie poczucia własnej wartości, funkcjonowanie w grupie, rozwiązywanie konfliktów oraz profilaktyka uzależnień. W tym roku szkolnym będzie wdrożony również dla klas I – III.
 8. Program „Ja I Moje Prawa”
  Nowym przedsięwzięciem w naszej szkole jest nawiązanie współpracy z Wolontariatem Studenckim, który opracował wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka program edukacyjny „Ja i moje prawa”. Wolontariusze (studenci psychologii i pedagogiki) realizują w klasach III
  4-godzinne warsztaty w małych grupach. Zajęcia cieszą się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, ze względu na ciekawą tematykę, profesjonalizm oraz zaangażowanie prowadzących.
 9. Program „Między Nami Kobietkami”
  Zajęcia skierowane są do dziewcząt klas VI Szkoły Podstawowej. Mają one na celu przybliżenie problematyki dotyczącej przemian fizycznych i emocjonalnych dokonujących się w okresie dojrzewania, jako naturalnych procesów fizjologicznych. Program jest pomocą dydaktyczną do realizacji ścieżki edukacyjnej „Wychowanie do życia w rodzinie”. Program realizuje wykwalifikowana prelegentka firmy Procter & Gamble.
 10. Program „Ja Jestem Sobą, Ty Jesteś Sobą”
  Realizowany w ramach kształcenia zintegrowanego. Sprzyja integracji grupy, kształtuje osobowość, tolerancję oraz postawy prospołeczne. Zapobiega agresji oraz obojętności grupy na krzywdę innych.
 11. Konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień „Pomyśl, Zanim Spróbujesz”
  Konkurs przeprowadzany jest corocznie. Przeznaczony jest dla uczniów IV-VI Szkoły Podstawowej . Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie poprzez aktywność twórczą wyrażają swoje stanowisko wobec szkodliwości substancji odurzających. Osoby wyróżnione otrzymują za swoje prace cenne nagrody ufundowane przez Urząd Gminy.


Programy dla Rodziców


 1. „Wybierz sam”
  - Warsztaty dla Rodziców uczniów starszych klas (mile widziani rodzice dzieci młodszych). Zajęcia prowadzone są przez terapeutę uzależnień dla dzieci młodzieży Krzysztofa Markiewicza. Dotyczą podstawowej wiedzy oraz sposobów reagowania rodziców na sytuacje związane
  z używaniem substancji psychoaktywnych (narkotyki). Termin realizacji -listopad 2006
 2. „Jasne Granice”
  - Program o charakterze wspierającym mający na celu opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, budowanie jednolitego środowiska wychowawczego, wczesną profilaktykę oraz radzenie sobie z sytuacjami problemowymi. Uczestnicy mają możliwość pogłębienia świadomości oraz refleksji na temat stosowanych przez siebie metod wychowawczych. Termin realizacji -marzec 2007


Obok wymienionych cyklów programowych wychowawcy prowadzają zajęcia propagujące zdrowy styl życia, np. takie, jak: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Oparzeniom stop”, „Szkoła zdrowego uśmiechu” oraz realizują zadania z programu profilaktyki.
Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne w naszej szkole mają charakter ciągły i długofalowy, bo tylko takie mogą przynieść pożądane efekty.

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7475891 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: