Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Regulamin konkursu fotograficznego „Solidarność pokoleń”
Aktualności
Regulamin konkursu fotograficznego „Solidarność pokoleń”


 1. Konkurs „Solidarność pokoleń” organizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju” zadanie: działania środowiskowe - Czerwiec Aktywnych Społeczności.
 2. Celem konkursu jest promowanie więzi rodzinnych i współpracy międzypokoleniowej w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin.
 3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Michałowice.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz ich współmałżonek i dzieci.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 zdjęcie w formie cyfrowej lub papierowej
 8. Wymagania w przypadku zdjęć w formie cyfrowej:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 mega pikseli (3600 x 2400)
  2. proporcje boków 2:3
  3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
  4. prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia.
 9. Uczestnik, zgłaszając zdjęcie do konkursu dołącza kartę zgłoszenia ( w przypadku osoby niepełnoletniej kartę wypełnia opiekun), w której oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych ośrodka i gminy. Druk karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku gdy zdjęcia przedstawiają wizerunki osób, uczestnik dołącza oświadczenie każdej z tych osób o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
 11. Kartę zgłoszenia do udziału w konkursie, fotografię przygotowaną zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 8 lub 9 regulaminu oraz oświadczenia osób przedstawionych na fotografii należy dostarczyć w terminie od 5 maja do 30 maja 2014r. godz. 12.00. (decyduje data wpływu) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pokój nr 7, z dopiskiem: „Solidarność pokoleń”.
 12. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą zawierały treści nie nadające się do publikacji z uwagi na naruszenie zasad etycznych.
 14. Procedura oceny prac konkursowych odbędzie się 2 etapowo. 1 etap będzie polegał na wyłonieniu 15 zdjęć finałowych. Kwalifikacji dokona powołane przez Kierownika GOPS 4 osobowe JURY. Dokonując kwalifikacji zdjęć jury będzie brać pod uwagę zgodność z celami konkursu, wymowę, oryginalność i jakość zdjęcia. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do finału otrzymają bilety do kinoteki.
 15. Finał konkursu odbędzie się w trakcie Dni Michałowice 8 czerwca 2014r. Zakwalifikowane do finału prace zostaną wydrukowane, losowo ponumerowane i wystawione do oceny.
 16. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trybie głosowania. W głosowaniu będzie mogła wziąć udział każda chętna osoba niezależnie od wieku. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy pobrać kartę głosowania. Na karcie głosowania uczestnik głosowania wskazuje 1 najlepszą fotografie, wpisując jej numer a następnie karta wrzucana jest do urny. Głosowanie trwać będzie przez 3 godziny od godziny 14.00 do 17.00. Liczenie kart prowadzić będzie komisja powołana przez kierownika GOPS z udziałem jednej losowo wybranej osoby z pośród uczestników festynu. Przyznane zostaną 3 nagrody dla prac, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów decydować będzie głos kierownika GOPS.
 17. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas Dni Gminy Michałowice w dniu 8 czerwca 2014 r. w Regułach około godz. 17.30.
 18. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizator przewiduje za I miejsce nagrodę w formie sesji fotograficznej, za II miejsce aparat fotograficzny za III miejsce bon zakupowy do sieci sklepów EMPIK. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku:
  • zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
  • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7479009 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: