Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne Koło
 Wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Regulamin konkursu fotograficznego „Solidarność pokoleń”
Aktualności
Regulamin konkursu fotograficznego „Solidarność pokoleń”


 1. Konkurs „Solidarność pokoleń” organizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju” zadanie: działania środowiskowe - Czerwiec Aktywnych Społeczności.
 2. Celem konkursu jest promowanie więzi rodzinnych i współpracy międzypokoleniowej w związku z Międzynarodowym Dniem Rodzin.
 3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Michałowice.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz ich współmałżonek i dzieci.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 zdjęcie w formie cyfrowej lub papierowej
 8. Wymagania w przypadku zdjęć w formie cyfrowej:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 mega pikseli (3600 x 2400)
  2. proporcje boków 2:3
  3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
  4. prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia.
 9. Uczestnik, zgłaszając zdjęcie do konkursu dołącza kartę zgłoszenia ( w przypadku osoby niepełnoletniej kartę wypełnia opiekun), w której oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz na stronach internetowych ośrodka i gminy. Druk karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 10. W przypadku gdy zdjęcia przedstawiają wizerunki osób, uczestnik dołącza oświadczenie każdej z tych osób o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
 11. Kartę zgłoszenia do udziału w konkursie, fotografię przygotowaną zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 8 lub 9 regulaminu oraz oświadczenia osób przedstawionych na fotografii należy dostarczyć w terminie od 5 maja do 30 maja 2014r. godz. 12.00. (decyduje data wpływu) do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 pokój nr 7, z dopiskiem: „Solidarność pokoleń”.
 12. Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą zawierały treści nie nadające się do publikacji z uwagi na naruszenie zasad etycznych.
 14. Procedura oceny prac konkursowych odbędzie się 2 etapowo. 1 etap będzie polegał na wyłonieniu 15 zdjęć finałowych. Kwalifikacji dokona powołane przez Kierownika GOPS 4 osobowe JURY. Dokonując kwalifikacji zdjęć jury będzie brać pod uwagę zgodność z celami konkursu, wymowę, oryginalność i jakość zdjęcia. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do finału otrzymają bilety do kinoteki.
 15. Finał konkursu odbędzie się w trakcie Dni Michałowice 8 czerwca 2014r. Zakwalifikowane do finału prace zostaną wydrukowane, losowo ponumerowane i wystawione do oceny.
 16. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w trybie głosowania. W głosowaniu będzie mogła wziąć udział każda chętna osoba niezależnie od wieku. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy pobrać kartę głosowania. Na karcie głosowania uczestnik głosowania wskazuje 1 najlepszą fotografie, wpisując jej numer a następnie karta wrzucana jest do urny. Głosowanie trwać będzie przez 3 godziny od godziny 14.00 do 17.00. Liczenie kart prowadzić będzie komisja powołana przez kierownika GOPS z udziałem jednej losowo wybranej osoby z pośród uczestników festynu. Przyznane zostaną 3 nagrody dla prac, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów decydować będzie głos kierownika GOPS.
 17. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas Dni Gminy Michałowice w dniu 8 czerwca 2014 r. w Regułach około godz. 17.30.
 18. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Organizator przewiduje za I miejsce nagrodę w formie sesji fotograficznej, za II miejsce aparat fotograficzny za III miejsce bon zakupowy do sieci sklepów EMPIK. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach promocyjnych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku:
  • zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
  • odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.


BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6409510 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: